Organizing Committee


General Co-Chairs

•  Zongben Xu (Xi'an Jiaotong University, China)

•  Jianhong Wu (York University, Canada)

•  Aoying Zhou (Guizhou University, China)

•  Songyang Lao (National University of Defense Technology, China)


Program Co-Chairs

•  Shaoqi Zhou (Guizhou University, China)

•  Aoying Zhou (Guizhou University, China)

•  Zhun Fan (Shantou University, China)

•  Lihua Liu (National University of Defense Technology, China)


Local Chair

•  Shaobo Li (Guizhou University, China)


Submission Chair

•  Xuan Li (National University of Defense Technology, China)


Finance Chair

•  Yuling Chen (Guizhou University, China)


Publicity Chair

•  Qiuju Chen (University of Science and Technology of China, China)

•  Wen Zhou (National University of Defense Technology, China)


Publication Chairs

•  Jibing Wu (National University of Defense Technology, China)


Steering Committee

•  C. L. Philip Chen (EiC, IEEE Transactions on Cybernetics, South China University of Technology)

•  Laurence T. Yang (St. Francis Xavier University, Canada)

•  Jincai Huang (National University of Defense Technology, China)

•  Hongbin Huang (National University of Defense Technology, China)View More

Congress has ended

Fold

Congress has ended

Scan to View Mobile Website